Komunalac građanima šalje opomene za dugovanja koja su u zastari!

Komunalac građanima šalje opomene za dugovanja koja su u zastari!

0 998

ovrha_racun_novcanikKomunalac čiji je suvlasnik Grad Biograd na Moru građanima učestalo šalje opomene za dugovanje za komunalnu naknadu za razvoj, odnosno provodi  kontinuirano opominjanje tako da se građanima koji su obveznici plaćanja navedenih naknada uz mjesečnu obvezu (na redovnim uplatnicama) informativno iskazuje stanje nepodmirenih obveza do određenog dana za ukupan dug. Kroz proteklih mjesec dana Komunalac je poslao opomene našim građanima, ali i za dio koji je već debelo u zastari.

Važno je napomenuti da je za mnoga dugovanja već nastupila zastara, a opomene se šalju za cjelokupni iznos, odnosno vode se metodom APP (Ako Prođe Prođe) tj. ako građani plate dio duga u zastari, ili potpišu ugovor o obročnoj otplati, moraju platiti cijeli iznos. Prema Zakonu o obveznom plaćanju i Zakonu o zaštiti potrošača, sva dugovanja koja su starija od 3. g. ne moraju se platiti.

 Naglašavamo da su građani dužni podmiriti svoje obveze za usluge koje koriste. Dolazimo do dileme, jer s obzirom da mnogi građani imaju septičku jamu, a ne javni priključak za odvodnju fekalija i posebno plaća odvodnju i pražnjenje septičkih jama, komunalna naknada bi se mogla i ne naplaćivati. Po zakonu jedinice lokalne samouprave mogu osloboditi nekretnine od plaćanja komunalne naknade.

 

U nastavku slijedi nekoliko natuknica kada i u kojim slučajevima se pozvati na zastaru.

Komunalna naknada u zastari je nakon tri godine. Zastara se računa od datuma dospijeća plaćanja navedenog na uplatnici. Primjerice, ako na uplatnici piše da je dospijeće bilo do, recimo, 15. 12. 2010., dug je u zastari 16. 12. 2013. Nakon tri godine zastarijevaju i kamate, dug za najamninu, porez, naknada štete.

 

zastaraPrigovor pošaljite preporučenom poštom

Zastara ne nastupa po sili zakona, nego se na nju morate sami pozvati. Dopis šaljite preporučeno u roku navedenom u opomeni ili prijedlogu za ovrhu. Čuvajte odrezak od pošte i dopis jer je to dokaz da ste se na zastaru pozvali.

 

Pazite što radite da ne biste prekinuli zastaru

Po zakonu se zastara prekida kad dužnik prizna dug, a to možete napraviti ne samo izjavom, nego i plaćanjem kamata, dogovorom o otplati duga, davanjem neke vrste osiguranja da ćete dug platiti… Zastara se prekida i kad se naplata duga potražuje sudski.

 

Primjer poziva na zastaru

Ivan Sambunjak

Izvor: 24 sata, PortalBiograd